What is hotel revenue management?

Hotel revenue management is a strategic approach to predicting customer demand, optimizing room rates and inventory, and maximizing hotel revenue. It involves analyzing market trends, booking patterns, and competitor pricing to make informed pricing decisions.

How does seasonality affect hotel revenue management?

Seasonality significantly impacts demand and pricing strategies. During peak seasons, hotels can charge higher rates due to increased demand, whereas in off-peak times, they might reduce rates or offer promotions to attract guests.

Vilka är nyckelmåtten inom hotellintäktshantering?

Nyckelmått inkluderar beläggningsgrad, genomsnittlig daglig pris (ADR), intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) och brutto rörelsevinst per tillgängligt rum (GOPPAR). Dessa indikatorer hjälper till att förstå prestanda och fatta strategiska beslut.