1. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്
2. റിന്യൂവബിൾ എനർജി
3. വ്യക്തിഗതമാക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ്