എന്താണ് ഹോട്ടൽ റവന്യൂ മാനേജ്മെൻ്റ്?

കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് പ്രവചിക്കാനും റൂം നിരക്കുകളും ഇൻവെൻ്ററിയും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ഹോട്ടൽ വരുമാനം പരമാവധിയാക്കാനുമുള്ള തന്ത്രപരമായ സമീപനമാണ് ഹോട്ടൽ റവന്യൂ മാനേജ്മെൻ്റ്. വിവരമുള്ള വിലനിർണ്ണയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ, ബുക്കിംഗ് പാറ്റേണുകൾ, എതിരാളികളുടെ വിലനിർണ്ണയം എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സീസണൽ ഹോട്ടൽ റവന്യൂ മാനേജ്‌മെൻ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

സീസണൽ ഡിമാൻഡിനെയും വിലനിർണ്ണയ തന്ത്രങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ സീസണുകളിൽ, ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നതിനാൽ ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാം, എന്നാൽ തിരക്കില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ, അതിഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി അവർ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയോ പ്രമോഷനുകൾ നൽകുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

ഹോട്ടൽ റവന്യൂ മാനേജ്‌മെൻ്റിലെ പ്രധാന അളവുകോലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പ്രധാന അളവുകോലുകളിൽ ഒക്യുപൻസി നിരക്ക്, ശരാശരി പ്രതിദിന നിരക്ക് (എഡിആർ), ലഭ്യമായ മുറിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (RevPAR), ലഭ്യമായ മുറിയിലെ മൊത്ത പ്രവർത്തന ലാഭം (GOPPAR) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ഈ സൂചകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.